สาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 By Jamadeck
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

 

มัลติเมีเดีย (Multimedia)

ลักษณะและการประยุกต์ใช้มัลติเมียเดีย

            มัลติมีเดีย (Multimedia) หรือสื่อประสม คือ การนำสื่อหลายๆ รูปแบบเช่น ข้อความ ภาำพกราฟฟิก  เสียง และภาพเคลื่อนไหวมาผสมผสานกันด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  บางประเภทอาจมีการนำระบบโต้ตอบกับผู้ใช้มาร่วมด้วย  รูปแบบของมัลติมีเดียได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยเริ่มต้นจากมีข้อความอย่างเดียวแล้วจึงนำการนำำภาำพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  ภาพ 2 มิติ  และภาพ 3 มิติมาประกอบ  จนปัจจุบันได้มีการนำมัลติมีเดียมาใช้งานอย่างแพ่รหลาย  เนื่องจากการนำเสนอสื่อที่มีการเคลื่อนไหวจะทำให้ผู้รับสื่อนั้นๆ เกิดความรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจ  ดึงดูดความสนใจ  และหากเป็นการเรียนการสอนก็จะทำให้เิกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและสมบูรณ์ขึ้น  แต่การใช้งานมัลติมีเดียนั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

        

มัลติมีเดีย

          เป็นสื่อที่นิยมนำมาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ  อย่างแพร่หลาย  เนื่องจากการนำเสนอข้อมูลต่างๆ  หากอยู่ในรูปแบบที่เป็นข้อความเพียงอย่างเดียวจะทำให้ขาดความน่าสนใจและดึงดูดใจน้อยลง  จึงมีการประยุกต์ใช้มัลติมีเดียกับงานด้านต่างๆ  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

 

 

เว็บไซค์

         เว็บไซค์ (web site) ในอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่มีข้อมูลต่างๆ  มากมายมหาศาล  เพื่อเป็นการทำให้ข้อมูลมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น  ผู้พัฒนาเว็บไซค์จึงนำเสนอข้อมูลในรูปแบบมัลติเดีย  ซึ่งมีหลายรูปแบบ  เช่น  การนำเสนอนิ่งและภาพเคลื่อนไหวมาแสดงประกอบในเว็บไซค์  เป็นต้น

 

 


อีเมล

       ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือที่เีรียกกันทั่วไปว่า อีเมล (Email) เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคล  ซึ่งแต่เดิมข้อความที่ส่งถึงกันนั้นจะมีแต่ข้อความเพียงอย่างเดียว  ซึ่งปัจจุีบันนิยมใส่ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  และเสียงเพลงประกอบไปในอีเมลด้วย เช่น  การส่งการ์ดอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า อีการ์ด (e-card) เป็นต้น

 

 

 

สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

         สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือซีเอไอ (CAI ย่อมาจาก Computer Aided Instuction) เป็นกระบวนการที่นำเอาสื่อคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน  โดยจะนำเสนอบทเ้รียนเนื่อหาต่างๆ  ในลักษณะการเรียนโดยตรงและการเีรียนแบบมีการปฏิสัมพันธ์  (Interactive) คือ สามารถโต้ตอบกับผู้เีัรียนได้ ซึ่งมีการประยุกต์ใช้ืมัลติมีเดียด้วยการผสมผสานทั้งข้อความ  กราฟิก  เสียง  วีดีโอ  และภาพเคลื่อนไหวมานำเสนอ  ทำให้เกิดแรงจูงใจ  ดึงดูดความสนใจ  และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ดีขึ้น  สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถสร้างจากโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านมัลติมีเดีย (Multimedia Authoring Software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผสมผสานสื่อหลายรูปแบบ  ตัวอย่างโปรแกรมประเภทนี้ ได้แก่ Macromedia Authorware , Macromedia Director และ Tool Book เป็นต้น

 

 

 

ภาพยนตร์

       ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์จัดเป็นเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดต่อภาพยนตร์หรือการเพิ่มเทคนิคพิเศษ (Effect) ต่างๆ  นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถใช้ในการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่น (Animation) ด้วยการสร้างตัวละครจากคอมพิวเตอร์กราฟิกได้อีกด้วย

 

 

 

เกม

    อุตสาหกรรมเกมใหม่ในปัจจุัับันนับว่ามีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  สังเกตได้จากเกมต่างๆ ที่นำเสนอในปัจจุบันล้วนแล้วมีแต่มีภาพที่โดดเด่น สีสันสวยงาม  และมีความหลากหลายทำให้ดึงดูดใจผู้เล่นเกมมากยิ่งขึ้น

 

 

 

โปรแกรมประยุกต์ด้านสื่อประสม

        โปรแกรมด้านจัดการรูปภาพ
                   รูปภาพเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสื่อประสมโดยทั่วไปสามารถแบ่งรูปภาพออกเป็น 2 ชนิด คือ ภาพนิ่ง (Picture) และภาพเคลื่อนไหว (Motion Picture หรือ Animation) ซึ่งรูปภาพนั้นสามารถหาได้จากแหล่งต่างๆ เช่น การค้นหาภาพทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีทั้งภาพที่นำมาใช้งานโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ การถ่ายภาพแล้วนำภาพมาสแกนด้วยเครื่องสแกนเนอร์หรือสร้างภาพขึ้นใหม่ด้วยตัวเอง การจัดการไฟล์รูปภาพ การตกแต่งภาพ และการสร้างภาพด้วยกราฟิกคอมพิวเตอร์ ต้องอาศัยโปรแกรมที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันมีหลายโปรแกรม เช่น Adobe Photoshop และ ACDSee เป็นต้น

    Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมทางด้านกราฟิกที่มีผู้นิยมใช้กันมากที่สุด เนื่องจากมีความสามารถหลากหลาย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเครื่องมือภายในโปรแกรมใช้งานง่าย Adobe Photoshop ใช้สำหรับสร้างภาพกราฟิก โดยอาจจะวาดในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือวาดในกระดาษแล้วสแกนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วจึงนำมาตกแต่งให้สวยงามอีกครั้ง นอกจากนี้การนำภาพถ่ายมาตกแต่งหรือต่อเติม ซึ่งเรียกว่าการรีทัชภาพถ่าย เช่น การนำภาพเก่าๆ ทำให้เป็นภาพใหม่ การลบริ้วรอยที่ไม่ต้องการออก และการนำภาพใบหน้าของคนอื่นมาไปใส่กับอีกคนหนึ่งก็เป็นความสามารถของโปรแกรมนี้เช่นกัน

 

              นอกจาก Adobe Photoshop แล้วยังมี ACDSee อีกโปรแกรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสามารถในการจัดการกับไฟล์รูปภาพและไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งในเรื่องการดูภาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การจัดการรูปภาพ การตกแต่งภาพ การปรับขนาดไฟล์ภาพเพื่อการนำไปใช้บนเว็บ และการสร้างเว็บโฟโตแกลเลอรี

 

 

      โปรแกรมสร้างแอนิเมชัน

    ภาพเคลื่อนไหวหรือภาพแอนิเมชัน คือ ภาพที่เกิดจากการนำภาพนิ่งหลายๆภาพมาเรียงต่อกัน โดยแต่ละภาพแตกต่างจากภาพเล็กน้อย ทำให้ภาพที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เคลื่อนไหวได้ ซึ่งมีลักษณะเหมือนฟิล์มภาพยนตร์ การใช้ภาพเคลื่อนไหวจะทำให้เนื้อหาที่ต้องการอธิบายเข้าใจง่ายกว่าภาพนิ่ง จึงเป็นที่นิยมนำไปในจุดที่ต้องการดึงดูดสายตาของผู้ชมซึ่งในปัจจุบันการทำภาพเคลื่อนไหวสามารถทำได้ง่าย เนื่องจากมีโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพออกมาเป็นจำนวนมาก และใช้งานได้ง่ายกว่าสมัยก่อน เช่น ImageReady , Ulead Gif Animator และ GIF Animation เป็นต้น

 

 

     โปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติ

     จากเดิมการใช้งานโปรแกรม 2 มิติ จะมีลักษณะการทำงานบนระนาบที่แบน คือมีแกน x และ แกน y หรือกว้างและยาวเท่านั้น แต่ในการใช้โปรแกรม 3 มิติ จะมีแกน z หรือความลึกเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นการสร้างงาน 3 มิติ จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสร้างภาพเท่านั้น แต่เป็นการสร้างวัตถุที่สามารถหมุนหรือพลิกเพื่อดูมุมมองต่างๆ โปรแกรมที่สร้างงาน 3 มิติ มีหลายโปรแกรมเช่น 3D Max, Rhinoceros และ 3D Viz เป็นต้น

 

 

 

      โปรแกรมด้านการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว

        ภาพเคลื่อนไหวในที่นี้หมายถึง รูปภาพที่เคลื่อนไหวต่อเนื่องกันเป็นเรื่อง เช่น ภาพยนตร์ และมิวสิกวิดีโอ เป็นต้น มักนิยมเรียกภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวสั้นๆว่าวิดีโอ การตัดต่อวิดีโอ ในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยาก บุคคลทั่วไปสามารถทำได้อย่างมืออาชีพ เนื่องจากความก้าวหน้าทางอุปกรณ์ต่างๆ ระบบวิดีโอมีการใช้งาน 2 ลักษณะ คือ แบบแอนะล็อกและแบบดิจิทัล ในอดีตมีการใช้งานวิดีโอในรูปแบบแอนะล็อกอย่างแพร่หลาย เช่น เทปวิดีโอ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลอยู่ในรูปของคลื่นไฟฟ้า ดังนั้นเมื่อคัดลอกหลายๆครั้งจะทำให้คุณภาพลดต่ำลงด้วย แต่เมื่อใช้วิดีโอที่บันทึกในรูปแบบดิจิทัลจะสามารถเก็บข้อมูลไว้ในแผ่นวีซีดีหรือดีวีดี ซึ่งลักษณะการเก็บข้อมูลอยู่ในรูปตัวเลขฐาน 2 (0 กับ 1) ดังนั้นการคัดลอกหลายๆครั้งจึงไม่ทำให้คุณภาพของงานลดลง

 

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 101,861 Today: 2 PageView/Month: 119

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...